اندیشکده مطالعات شهرسازی اسلامی- ایرانی قزوین

دوشنبه, 07/15/1398 - 17:09

با توجه به گذشت نزدیک چهل سال از انقلاب اسلامی هیچ شهرجدیدی یا توسعه‌ی شهری، بر اساس دیدگاه‌ها و ارزش‌های اسلامی شکل نگرفته است و تمام افتخارات ما و گردشگری داخلی و خارجی ما منحصر گشته به آثار معماری و شهرسازی گذشته، مثل اصفهان، یزد، تبریز، کرمان، شیراز، قزوین، کاشان و غیره آن هم مختص در بافت‌های قدیمی و تاریخی؛ در هیچکدام از این شهرها، چه گسترش شهر و چه شهرهای جدید حومه‌ای که در بعد از انقلاب بوجود آمده‌اند، به عنوان نمونهی بارز و شاخص شهر اسلامی مطرح نبوده است و متأسفانه مسئولانی که متولی مدیریت شهری بودند، انگیزه و دغدغه این موضوع را نداشتند و صرفاً اکتفا به اظهار علاقه ظاهری و نظری به این موضوع نموده ولی در عمل بر اساس فرهنگ بیگانه و غربی عمل کرده‌اند. 

[[{"fid":"7806","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:383px; width:700px","class":"file-default media-element","data-delta":"5"}}]]

 

[[{"fid":"7718","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:40px; width:45px","class":"file-default media-element","data-delta":"3"}}]]

ضرورت و اهمیت تاسیس اندیشکده:

 

 با توجه به ام‌القری بودن و الگو شدن نظام جمهوری اسلامی در جهان اسلام؛ لازم است که نظام در همه‌ی زمینه‌ها، نمونه‌های واقعی خود را ارائه بدهد و الاّ فرهنگ غربزدگی و تمدن‌های وارداتی جای آنرا خواهند گرفت و با گسترش و رشد شهرها و رویکرد رو به افزایش جمعیت، فوریت موضوع  دوچندان می‌گردد. بر این اساس ضرورت تأسیس این اندیشکده دو چندان می‌گردد.

 

تا پی‌ریزی اندیشه‌های نظری و برنامه ریزی شده در این خصوص انجام نگیرد در عمل هم اتفاقی صورت نخواهد گرفت.  

 

[[{"fid":"7807","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"6"}}]]

 

[[{"fid":"7718","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:40px; width:45px","class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]]

مشخصات:

[[{"fid":"7808","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"7":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"7"}}]]