معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی

دوشنبه, 07/30/1397 - 14:34

دکتر علی مرادزاده : دکترای جامعه شناسی سیاسی؛ مجتمع آموزش‌عالی شهید محلاتی قم