نامه به ملت آمریکا

شنبه, 03/17/1399 - 15:22

برای  امضای نامه به ملت آمریکا و حمایت از جنبش نفس در اینجا ثبت نام کنید:

http://www.basijasatid.ir/node/6755

 

متن نامه :

http://www.basijasatid.ir/node/6910

 

 

     معاونت بررسی وتحلیل 

جنبش استادی بسیج ایران (جابا)