معرفی مدیر روابط عمومی

         محمد ابراهیم نیکزاد : کارشناس ارشد علوم سیاسی