معرفی معاون بررسی و تحلیل

دکتر محمد شفیعی‌فر: عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

لینک رزومه : https://rtis2.ut.ac.ir/cv/shafieef