وظایف دبیرخانه

 

- تهیه دستورکار، لوازم و الزامات و برنامه­‌های شورای علمی با نظر رئیس اندیشکده

- تهیه منابع و لوازم و امکانات پژوهشی مورد نیاز گروه‌­های علمی

- تهیه آرشیو از اسناد و مدارک و سوابق علمی موجود

- مستندسازی، ثبت و پیگیری اقدامات حقوقی و اداری اختراعات و ابداعات علمی گروه­‌های پژوهشی