دبیر شورای راهبردی

    دکتر وحید جلال زاده: دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران