معرفی معاون بررسی و تحلیل

       دکتر علیرضا معاف : استادیار فلسفه علم دانشگاه شریف