print

Powered by Drupal

اندیشکده کشاورزی و منابع طبیعی جهرم

خشکسالی و بحران آب از جمله مسائل و مشکلات زیست محیطی در ایران به حساب می‌آید. بسیاری از صاحب نظران وکارشناسان استفاده از منابع آب در ایران را بدون در نظر گرفتن محدودیت‌هایی که در آینده ایجاد خواهد کرد مشکل جدی تلقی می‌کنند.

 

با توجه به بروز بحران کمبود آب در شهرستان جهرم که معضلی ملی نیز می‌باشد، ضروری است الگوی تغییر کشت در شهرستان از محصولات با نیاز آبی بالا نظیر مرکبات تدریجاً به گیاهانی با نیاز آبی کم نظیر گیاهان گلخانه‌ای و دارویی تغییر یابد. بسیاری از این نوع گیاهان علاوه بر نیاز آبی پایینی که دارند می‌توانند در شرایط تابش فراوان نور خورشید که از ویژگی‌های اقلیم جهرم است، حداکثر ماده موثره وغنا را داشته باشند.

 

[[{"fid":"7801","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"2":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:520px; width:700px","class":"file-default media-element","data-delta":"2"}}]]

 

با این حال، کشت‌های گلخانه‌ای و برخی از گیاهان دارویی که توسط برخی از کشاورزان شهرستان شروع شده است، تاکنون پایدار نبوده و بعد از یک یا چند سال متوقف شده است. علت اصلی این موضوع به احتمال زیاد عدم انجام پژوهشهاودانش عملیاتی مرتبط وعدم وجود بازار مصرف تضمین شده ی محصولات  بوده است.

ازدیگراهدافی که اندیشکده می‌تواند به توفیق آن کمک کند، این است که به جای اینکه سالانه هزاران تن انواع مرکبات (با محتوای آب بالا) از شهرستان خارج شود، انواع گیاهان گلخانه‌ای یا گیاهان دارویی و یا فرآورده نهایی آنها به خارج از شهرستان یا کشور صادر شود. در این صورت علاوه بر مصرف کمتر آب، در حوزه‌های مختلف نیز ایجاد اشتغال می‌شود.

با این حال، موفقیت و پایداری در هرگونه فعالیت تولیدی منوط به وجود ثبات سیاسی و اقتصادی بلند مدت می باشد.

 

راه‌اندازی مزارع الگویی یکی از بهترین راه‌ها برای رسیدن به این مهم می‌باشد که وجود اندیشکده می‌تواند به اقبال راه‌اندازی چنین واحدهایی کمک کند.

 

[[{"fid":"7802","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"3":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:466px; width:700px","class":"file-default media-element","data-delta":"3"}}]]

 

[[{"fid":"7718","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:40px; width:45px","class":"file-default media-element","data-delta":"1"}}]]

ضرورت و اهمیت تاسیس اندیشکده:

 

در صورت عدم توجه به مشکلات فوق و ادامه خشکسالی‌ها، در آینده‌ای نزدیک شهرستان در تامین آب شرب نیز با مشکل جدی روبرو خواهد شد و در برهه‌ای کوتاه از زمان بسیاری از باغ‌های مرکبات از بین خواهند رفت که تبدیل به یک بحران اقتصادی در شهرستان خواهد شد. از طرف دیگر خشکسالی‌ها و کم‌آبی زمینه‌ساز شیوع حمله آفات و بیماری‌ها و کاهش کیفیت محصولات خواهد شد.

 

[[{"fid":"7803","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"4":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"4"}}]]

 

[[{"fid":"7718","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"1":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"5":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"style":"height:40px; width:45px","class":"file-default media-element","data-delta":"5"}}]]

مشخصات:

 

[[{"fid":"7804","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_deltas":{"6":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false}},"link_text":null,"attributes":{"class":"file-default media-element","data-delta":"6"}}]]

جدیدترین ها

پربازیدترین ها