فرم معرفی اعضای استانی اندیشگاه سیاست‌پژوهی و راهبردنگاری

الف) مشخصات مدیر دفتر استانی اندیشگاه:
مرتبه علمی (انتخاب یک گزینه مجاز است):
استاد تمام
دانشیار
استادیار
مربی
ب) مشخصات دبیر کمیته آموزشی اندیشگاه:
مرتبه علمی (انتخاب یک گزینه مجاز است):
استاد تمام
دانشیار
استادیار
مربی
ج) مشخصات دبیر کمیته پژوهشی اندیشگاه:
مرتبه علمی (انتخاب یک گزینه مجاز است):
استاد تمام
دانشیار
استادیار
مربی
د) مشخصات دبیر کمیته هماهنگی اندیشکده‌ها و گروه‌های علمی مسئله محور:
مرتبه علمی (انتخاب یک گزینه مجاز است):
استاد تمام
دانشیار
استادیار
مربی
کد امنیتی
لطفا به این سوال برای جلوگیری از ارسال اسپم پاسخ دهید.
پایتخت ایران کجاست؟ (به فارسی تایپ کنید)
Answer this question to verify that you are not a spam robot.