معرفی معاون تربیت و آموزش

س., 10/23/2018 - 10:50

معرفی معاون تربیت و آموزش

مرادزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر علی مرادزاده؛ استاد دانشگاه،  دکترای جامعه شناسی سیاسی