معرفی قائم مقام سازمان

س., 12/22/2020 - 16:40

معرفی قائم مقام سازمان

ابن الدین

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمدرضا ابن‌الدین حمیدی؛ عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه امام حسین (ع)