معرفی رئیس مرکز رسانه و ارتباطات

پ., 12/24/2020 - 21:42

معرفی رئیس مرکز رسانه و ارتباطات

 

مرکز رسانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر محمد قربانی گلشن آبادی؛ عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه خوارزمی