دومین وبینار کشوری؛ پیاده روی مجازی اربعین دانشگاهیان در مکتب شهید سلیمانی

شنبه, 07/03/1400 - 17:11

دومین وبینار کشوری؛ پیاده روی مجازی اربعین دانشگاهیان در مکتب شهید سلیمانی

پیاده روی مجازی اربعین